Tillbaka till Om Oss

Allmänna ansvarsbestämmelser

 

 

För passagerarbefordran med Stavsnäs Båttaxi AB gäller följande villkor:

 

1. Substitut. Rederiet har rätt att utan föregående varsel sätta in annat fartyg.

 

2. Ansvar. Rederiet ansvarar för personskada och skada på eller förlust av resgods om denna skada eller förlust har vållats genom fel eller försummelse av rederiet eller av någon som rederiet svarar för.

För resgods utöver 150 kg ansvarar rederiet såsom för transporterat gods i allmänhet enligt sjölagen

kapitel 13. Rederiet förbehåller sig rätten att debitera extra för sådant gods.

 

3. Ansvarsfrihet. Rederiet ansvarar inte för:

a)     Personskador som inträffar innan passagerare går ombord eller efter det att denne gått iland.

b)     Skada på eller förlust av handresgods innan det har förts ombord eller efter det att det förts iland.

c)      Skada på eller förlust av levande djur som transporteras som handresgods.

d)     Skada på eller stöld eller förlust av pengar, värdepapper, konstföremål eller andra dyrbarheter såvida inte rederiet uttryckligen har åtagit sig att förvara dem i låst förvaringsutrymme.

e)     Skada eller kostnad orsakad av dröjsmål som inträffat före påbörjad resa.

f)       Förlust, minskning eller skada orsakad av händelse utanför rederiets kontroll.

g)     Skada som uppstår på brygga i händelse av tillägg med rederiets fartyg / båtar.

 

 

4. Ansvarsbegränsning. Rederiets ansvar är under alla förhållanden begränsat i enlighet med sjölagens bestämmelser (15 kapitlet 21 §). Vidare står passagerare själv risken intill de belopp som anges i 15 kapitlet 22 § samma lag.

 

5. Samtliga förbehåll och begränsningar som rederiet äger åberopa enligt lag och enligt

dessa villkor gäller även till förmån för fartygets befäl, besättning, agenter och andra för vilka rederiet svarar.

 

6. Rederiet förbehåller sig rätten att transportera gods och resgods på däck.

 

7. Passagerare som vill föra ombord resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person eller egendom är skyldig upplysa rederiet om godsets egenskaper. Resgods av denna art som har förts ombord utan rederiets kännedom har rederiet rätt att föra iland, oskadliggöra eller förstöra utan skyldighet att ersätta skadan.

 

8. Reklamation. Underrättelse om skada eller förlust skall tillställas rederiet omedelbart, dock senast

inom 14 dagar efter resans avslutande.

 

9. Forum. Tvister med anledning av detta befordringsavtal skall avgöras vid den tingsrätt som är

sjörättsdomstol för rederiet som svarande enligt sjölagen 21 kap. 4 §.

 

10. Preskription. Krav med anledning av befordran skall anhängiggöras vid ovan nämnd domstol

Senast två år efter resans slut eller när resan skulle ha avslutats.

 

11. Sjölagens regler för passagerarbefordran tillämpas på befordran av passagerare och resgods om inte annat stadgas ovan.

Permalänk till denna artikel: http://battaxi.se/om-oss/allmanna-ansvarsbestammelser/